+38 (0332) 24-71-52Підтримка: Пн-Пт, 10:00-17:00

ПОЛОЖЕННЯ про організацію очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти

 

  

  

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації

керівних та педагогічних кадрів

у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про організацію підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти регламентує систему організаційних заходів, які спрямовані на реалізацію змісту підвищення кваліфікації відповідно до освітніх програм.

1.2. Нормативно-правовою базою впровадження очно-дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти Волинської області є: Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти», схвалене науково-методичною радою ЦІППО АПН України від 11 травня 2005 р., «Положення про дистанційне навчання», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року № 703/23235, постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників».

1.3. Під очно-дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Метою очно-дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до державних стандартів освіти за освітніми програмами підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів.

1.5. Завданням очно-дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

 

2.     ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. У Положенні вживаються такі терміни:

Дистанційне навчання - індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі актуальних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Технології дистанційного навчання - комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у закладах освіти та наукових установах.

Очно-дистанційне підвищення кваліфікації - одна з форм дистанційного навчання, яка оптимально поєднує принципи, методи та засоби очного й дистанційного навчання.

Дистанційний курс - інформаційний продукт, який є достатнім для дистанційного навчання і має містити навчальну програму курсу, план діяльності слухача протягом вивчення курсу, практичні заняття, засоби для контролю знань та вмінь, матеріали для самостійного опрацювання.

Асинхронний режим - взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою в часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі.

Синхронний режим - взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі).

Тьютор (від англ. tutor - учитель на  відстані) - особа, яка  є розробником дистанційного курсу та здійснює методичну  й  організаційну підтримку дистанційного навчання слухачів за власним курсом.

 

3.     ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЗА ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Очно-дистанційне навчання реалізовується шляхом застосування очно-дистанційної форми як окремої форми навчання із використанням технологій дистанційного навчання.

3.2. Планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників за очно-дистанційною формою здійснюється відділом навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти ВІППО на основі заявок на навчання за очно-дистанційною формою (категорії, чисельність груп) і оформлюється у вигляді плану-графіка підвищення кваліфікації на календарний рік.

3.3. Навчальний рік у системі очно-дистанційного навчання області встановлюється з 1 січня до 31 грудня поточного року. Початок та тривалість роботи дистанційної групи визначається планом-графіком підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів установ освіти області.

3.4. Комплектування груп здійснюється ВІППО на основі замовлень та угод, укладених із регіональними органами управління освітою, закладами фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти, закладами освіти, іншими юридичними особами.

3.5. Зарахування слухачів за очно-дистанційною формою навчання здійснюється на основі наказу ВІППО.

3.6. Мінімальна кількість слухачів у навчальній групі становить вісім осіб, максимальна - 25 осіб.

3.7. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника дошкільного, позашкільного закладу освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше ніж 120 годин на п'ять років.

3.8. Основними документами планування навчального процесу є освітні програми підвищення кваліфікації, навчально-тематичні плани, графіки навчального процесу, розклад занять.

3.9. Навчально-тематичні плани є нормативними документами ВІППО, вони складаються методистами на основі освітніх програм з урахуванням поточних змін. Навчально-тематичні плани погоджуються заступником директора з науково-методичної та навчальної роботи, завідувачами кафедр, завідувачем відділу навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти, куратором групи й затверджуються директором ВІППО.

Навчально-тематичні плани для очно-дистанційної форми навчання передбачено на:

-       30 год., які включають три етапи: організаційно-настановча сесія (очний компонент, 8 год.), залікова сесія (очний компонент, 8 год.) та дистанційний етап (дистанційний компонент, 14 год.);

-       60 год., які включають три етапи: організаційно-настановча сесія (очний компонент, 8 год.), залікова сесія (очний компонент, 8 год.) та дистанційний етап (дистанційний компонент, 44 год.);

-       120 год., які включають три етапи: організаційно-настановча сесія (очний компонент, 8 год.), залікова сесія (очний компонент, 8 год.) та дистанційний етап (дистанційний компонент, 104 год.).

3.10. У графіках навчального процесу підвищення кваліфікації зазначається тривалість підвищення кваліфікації, календарні строки виконання практичних, творчих робіт, тестувань, консультацій.

3.11. Освітній процес за очно-дистанційною формою навчання здійснюється в таких формах: навчальні заняття, робота на платформі дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах (зокрема, поточний та підсумковий контроль), самостійна робота.

3.12. У межах одного курсу на виконання практичних завдань відводиться до 25 % навчального часу. Форму проведення практичного заняття (семінар у формі чату чи форуму, виконання практичної чи лабораторної роботи з подальшою передачею засобами платформи ДН або електронної пошти) визначає тьютор.

3.13. Слухачам курсів підвищення кваліфікації, які повністю виконали навчально-тематичні (індивідуальні навчальні) плани, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

3.14. У документі про підвищення кваліфікації (свідоцтві) зазначено: повне найменування суб'єкта підвищення кваліфікації (ВІППО); тему (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС; прізвище, ім'я та по батькові; опис досягнутих результатів навчання; дату видачі, обліковий запис документа; посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ, та її підпис.

3.15. Типова організація очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації містить три етапи:

Перший етап - організаційно-настановна сесія. Форма навчання - очна. Тривалість 1 день.

Основні завдання етапу:

-       ознайомлення слухачів з організацією, порядком та змістом підвищення кваліфікації;

-       проведення занять переважно настановчого характеру для інформаційного та методичного забезпечення самостійної роботи слухачів;

-       інформування слухачів про основні напрями державної політики в сфері освіти, ознайомлення з передовим досвідом професійної діяльності.

Основний зміст етапу:

-       прийом слухачів та їх оформлення;

-       вхідне діагностування;

-       організаційно-настановче заняття;

-       заняття;

-       консультації.

Другий етап - дистанційний. Форма навчання - дистанційна. Тривалість навчання на дистанційному етапі:

два тижні за навчальним планом на 30 годин;

сім тижнів за навчальним планом на 60 годин;

три місяці за навчальним планом на 120 годин.

Основне завдання етапу - якісне забезпечення та супровід самостійної роботи слухачів з використанням технологій дистанційного навчання.

Основний зміст етапу:

-       керована самостійна робота слухачів;

-       усі види консультування;

-       поточний контроль;

-       виконання творчих робіт, проєктів.

Третій етап - залікова сесія. Форма навчання - очна. Тривалість 1 день.

Основні завдання етапу:

-       систематизація знань та вмінь слухачів;

-       виявлення ступеня задоволення слухачів результатами підвищення кваліфікації.

Основний зміст етапу:

-                        заняття;

-                        вихідне комплексне тестування;

-                        оглядові заняття;

-                        консультування;

-                        захист творчих робіт, проєктів.

-                        підсумкове анкетування.

3.16. Конкретний зміст етапів підвищення кваліфікації для кожної категорії слухачів визначається освітньою програмою підвищення кваліфікації, а послідовність та порядок їх вивчення - навчально-тематичними планами.

 

4.     УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Відділ навчально-методичного забезпечення та дистанційної освіти забезпечує:

-       організацію замовлення на підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за очно-дистанційною формою навчання;

-       прийом та оформлення на навчання педагогічних працівників, які бажають підвищувати кваліфікацію за очно-дистанційною формою навчання;

-       комплектування навчальних груп;

-       складання графіка проведення курсів;

-       підготовку наказу про зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання;

-       вивчення й аналіз стану проходження курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою в області; розробку пропозицій та рекомендацій щодо його вдосконалення;

-       виготовлення свідоцтв та їх облік.

4.2. Тьютори:

-       розробляють дистанційний курс;

-       розробляють організаційну і методичну підтримку процесу впровадження очно-дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників області;

-       здійснюють консультування слухачів, організаційно-методичний супровід їх навчання;

-       здійснюють навчально-методичний супровід дистанційного етапу навчання слухачів засобами платформи очно-дистанційного навчання, інших сервісів мережі «Інтернет»;

-       здійснюють планування, організацію та забезпечення залікових сесій;

-       комплектують групи слухачів курсу на платформі дистанційного навчання відповідно до реєстрації.

4.3. Методисти:

-       розробляють навчально-тематичні плани відповідно до освітніх програм підвищення кваліфікації;

-       формують навчальні матеріали для розміщення їх на навчальній платформі;

-       здійснюють навчально-методичний супровід дистанційного етапу навчання слухачів.

4.4. Науково-педагогічні працівники забезпечують розробку навчальних матеріалів, спецкурсів, які розміщуються на навчальній платформі.

4.5. Слухачі курсів

Зарахування на навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації передбачає обов'язкову реєстрацію на сайті ВІППО, заздалегідь погодивши свої дії з керівництвом закладу освіти.

Перебування слухачів на організаційно-настановчій та заліковій сесіях оформлюється як відрядження на навчання.

Керівництво самостійною роботою слухачів здійснюється тьютором.

Після зарахування наказом ВІППО на навчання за очно-дистанційною формою слухачі забезпечуються кейсом навчально-методичних матеріалів:

-       розкладом проведення організаційно-настановчих та залікових сесій;

-       графіком занять на міжсесійний період;

-       методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи слухачів за очно-дистанційною формою;

-       доступом до електронного курсу на навчальній платформі.

 

 

5.     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ

ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Навчально-методичне забезпечення очно-дистанційного навчання включає:

-       навчально-тематичні плани підвищення кваліфікації слухачів;

-       методичні рекомендації слухачам щодо організації самостійної роботи, написання творчих робіт, проєктів, роботи із мережевими технологіями очно-дистанційного навчання (служби та сервіси інтернету: електронна пошта, форум, чат, блоги, вікі-проєкти; платформи дистанційного навчання; відеоконференції);

-       електронні навчальні курси, які відповідають навчальним планам і розміщені на платформі очно-дистанційного навчання;

-       графіки навчального процесу;

-       розклади занять (заходів) на період проведення сесії.

5.2. Технічне та програмне забезпечення включає:

-       апаратні засоби (персональні комп'ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференцзв'язку), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб'єктами очно-дистанційного навчання у синхронному й асинхронному режимах;

-       інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб'єктам очно-дистанційного навчання інституту цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу в синхронному й асинхронному режимах;

-       веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення очно-дистанційного навчання; можуть містити:

-       методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю;

-       документи планування навчального процесу, навчально-тематичні плани, розклади занять);

-       мультимедійні лекційні матеріали;

-       термінологічні словники;

-       практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

-       пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів;

-       електронні бібліотеки чи посилання на них;

-       бібліографії;

-       дистанційний курс, що об'єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;

-       платформу, на якій розміщені матеріали курсів: https://dn.vippo.org.ua

5.3. Реалізацію навчання за очно-дистанційною формою забезпечують такі категорії фахівців:

-       науково-педагогічні працівники, які виконують функції викладачів, консультантів, кураторів навчальних груп, авторів дидактичного та методичного наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів);

-       методисти, які беруть участь в організації навчального процесу, взаємодії між викладачами та слухачами в синхронному й асинхронному режимах, надають методичну допомогу при розробленні веб-ресурсів навчальної програми;

-       адміністративно-керівний склад, який виконує функції керівників підрозділів та/або керівників окремих напрямів і видів забезпечення очно-дистанційного навчання;

-       інженерно-технічний склад - фахівці з інформаційно-комунікаційних технологій, які виконують функції програмістів, веб-дизайнерів, системних адміністраторів.

5.3. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

5.3.1.   Навчання за очно-дистанційною формою у ВІППО здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Відповідно до чинного законодавства можуть використовуватися також інші додаткові джерела фінансування.

5.3.2. Оплата відряджень за період перебування слухача на організаційно-настановчій та заліковій сесіях відбувається в установленому порядку за чинними нормативами.

5.3.3. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом придбання навчально-методичного обладнання за рахунок бюджетних коштів, а також додаткових фінансових надходжень у результаті госпрозрахункової діяльності.

5.3.4.   Розрахунок навантаження викладачів і тьюторів здійснюється відповідно до «Положення про норми часу для планування та обліку навчальної, методичної, науково-дослідної, організаційної роботи науково-педагогічних і педагогічних працівників ВІППО».

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Положення про організацію очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти схвалюється на засіданні Вченої ради та затверджується наказом директора ВІППО відповідно до законодавства.

6.2. Доповнення і зміни в це Положення вносяться наказом директора ВІППО.

 


Увага! Коментувати можуть лише зареєстровані слухачі та куратори!
Нагору